Reismans Cookies, Black and White, Mini

www.reismansbakery.com.