Bolthouse Farms Protein Plus Protein Shake, Vanilla Bean